Tag Archives: mua bán đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hop Dong Mua Ban Nha Dat

1. Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v Mua bán nhà, đất) Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ……………………………… ……………………………………………………………………………… TP Hà Nội, chúng tôi gồm có: […]